نشریه ۷۲۳:راهنمای طراحی سدهای وزنی بتن غلتکی

ریال0

موجود

تهیه و تدوین ضوابط، معیارها و استانداردهاي تخصصی با توجه به تجـارب و توانمنـدي هـاي حرفـه اي بـومی، شـر ایط خاص و امکانات طبیعی هر کشور و نیز با لحاظ نمودن سیاستگذاري هاي کلان نظام فنـی اجرایـی کشـور بـراي میـزان پذیرش ریسک خطر از اهمیت بسزایی برخوردار است.

به کارگیري مناسب و مستمر این ضوابط و اسـتانداردها، عـلاوه بـر تحقق رویکرد طراحی و سطح ایمنی همسان در پروژه ها، آثار اقتصادي قابل توجهی نیـز در پـی خواهـد داشـت. نظـر بـه ضرورت اجتنابناپذیر این مهم، و با توجه به وسعت دامنه دانش هاي تخصصی در جهـان امـروز، تهیـه ضـوابط، معیارهـا و استانداردها در هر زمینه به مجامع فنی حرفهاي و ذیربط واگذار شده است. با توجه به اهمیت مبحث فوق، امور آب وزارت نیرو در قالب طرح تهیه ضـوابط و معیارهـاي فنـی صـنعت آب کشـور، تهیه ضابطه «راهنماي طراحی سدهاي وزنی بتن غلتکی» را با هماهنگی امور نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجـه کشور در دستور کار قرار داد و پس از تهیه، آن را براي تایید و ابلاغ به عوامل ذینفع نظام فنـی و اجرایـی کشـور بـه ایـن سازمان ارسال نمود که پس از بررسی، براساس ماده 23 قانون برنامه و بودجه، آیین نامه استانداردهاي اجرایـی طـرح هـاي عمرانی مصوب هیات محترم وزیران و طبـق نظـام فنـی و اجرایـی کشـور (مصـوب شـماره 42339/ت33497 ه- مـورخ 20/4/1385 هیات محترم وزیران) تصویب و ابلاغ گردید.

اطلاعات بیشتر

تعداد صفحات

310

حجم فایل

6.2 مگابایت

رشته

عمران, معماری

زبان

فارسی

سال نشر

1395

فرمت اثر

پی دی اف

قالب اثر

کتاب

ماهیت اثر

تالیف

محور اثر

فایل کاربردی

دیدگاه خود را ارسال کنید

دیدگاه

هنوز نظری داده نشده است

Vendor Information

سوال از فروشنده

لطفا وارد شوید تا در مورد این محصول تحقیق کنید

دسته بندی محصولات