نشریه ۷۱۸:راهنمای بهبود بهره وری از طریق انجام مهندسی دوباره طرح های سدسازی

ریال0

موجود

نیازها و همچنین اطلاعات پایه روزبه روز در حال تغییر هستند و طولانی شدن فاز اجرایی پروژه هاي ملـی معمـولا منجـر بـه شکست طرح ها در تامین نیازها می شود. طرح هاي ساخته شده و در دست بهـره بـرداري زیـادي وجـود دارد کـه توانـایی تـامین نیازها و اهداف فاز طراحی را ندارند و عملا به طرحی ناکارآمد بدل گشته اند.

طرح هـاي بـزرگ بایـد گذشـته از خـودگردانی، در اقتصاد ملی نقش بازي کنند. توجیه پذیري اقتصادي طرح ها، ممکـن اسـت بـا گذشـت زمـان، تغییـر کنـد . بهـره وري پـایین در طرح هاي مهندسی، انگیزه سرمایه گذاري هاي بعدي را هم کاهش می دهد. به منظور بررسی و حل مشـکلات مـذکور، رویکـردي نوین مورد نیاز است تا بتواند به بهبود بهره وري طرح کمک کند؛ این بررسی ها، مهندسی دوباره طرح ها می باشد کـه بـا شـیوه اي دیگر به ارزیابی و تحلیل سیستماتیک طرح هاي ملی می پردازد. مهندسی دوبـاره بـه فاصـله بـین انتظـارات موجـود و انتظـارات قدیمی میپردازد تا بتواند نیازهاي جاري را نیز پوشش دهد. در این راستا تامین اهداف از پیش تعیین شده از مهمتـرین گـام هـا در انجام مهندسی دوباره است. مهندسی دوباره با سایر بررسی هاي مهندسی تفـاوت دارد.

سـازمان و صـاحب طـرح بایـد آمـاده پذیرش نتایج بررسی هاي مهندسی دوباره باشد. با توجه به معطوف بودن مهندسی دوباره به توسعه پایـدار، نتیجـه بررسـی هـاي مهندسی دوباره حتی ممکن است راي به تخریب کلی سازه یا اعمال اصلاحات کلی بدهد. با توجه به اهمیت مبحث فوق، امور آب وزارت نیرو در قالب طرح تهیه ضـوابط و معیارهـاي فنـی صـنعت آب کشـور، تهیه نشریه «راهنماي بهبود بهره وري از طریق انجام مهندسی دوباره طرح هاي سدسازي» را با هماهنگی امور نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه کشور در دستور کار قرار داد و پس از تهیه، آن را براي تایید و ابلاغ به عوامل ذینفع نظـام فنی و اجرایی کشور به این سازمان ارسال نمود که پس از بررسی، براسـاس مـاده 23 قـانون برنامـه و بودجـه، آیـین نامـه استانداردهاي اجرایی طرح هاي عمرانی مصوب هیات محترم وزیران و طبق نظام فنـی و اجرایـی کشـور (مصـوب شـماره 42339/ت33497 ه- مورخ 20/4/1385 هیات محترم وزیران) تصویب و ابلاغ گردید.

اطلاعات بیشتر

تعداد صفحات

187

حجم فایل

2.2 مگابایت

رشته

عمران, معماری

زبان

فارسی

سال نشر

1395

فرمت اثر

پی دی اف

قالب اثر

کتاب

ماهیت اثر

تالیف

محور اثر

فایل کاربردی

دیدگاه خود را ارسال کنید

دیدگاه

هنوز نظری داده نشده است

Vendor Information

سوال از فروشنده

لطفا وارد شوید تا در مورد این محصول تحقیق کنید

دسته بندی محصولات